Algemene voorwaarden

1. Welkom op jegeboortelijst.be

Deze algemene of gebruiksvoorwaarden (in het verdere document de ‘AV’ of ‘voorwaarden’ genoemd) zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.jegeboortelijst.be (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (in het verdere document de ‘Website’ of ‘site’ genoemd), op de dienstverlening die door www.jegeboortelijst.be wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.jegeboortelijst.be aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening

www.jegeboortelijst.be is een online platform, waarop lijsten met producten gepubliceerd kunnen worden, met als doel het schenken van één of meerdere (deel)-producten door derden. De levering van gratis of eventueel betalende diensten zal, omwille van de aard van deze diensten, afhankelijk zijn van de op dat ogenblik beschikbare advertentieruimte op de Website (in het verdere document de ‘dienst’ of ‘diensten’ genoemd).

Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de AV en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan. www.jegeboortelijst.be raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de Website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen.

www.jegeboortelijst.be wordt u aangeboden door EPM solutions BVBA een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lamskroon 12, 2390 Oostmalle, met BTW-nummer BE0542.807.347. (in het verdere document ‘jegeboortelijst.be’ of ‘wij’ genoemd).

1.1 Minderjarigen

De dienst en website zijn slechts beschikbaar voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (in het verdere document de ‘Bezoeker’ of ‘u’ genoemd). Onverminderd het voorgaande, is de dienst of website slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

1.2 Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

Zoals beschreven in ons Privacybeleid hieronder verleent u ons toestemming voor het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens. U kan mits algemeen aanvaardbare en geldende motivatie (mits correcte legitimatie) steeds opvragen welke gegevens jegeboortelijst.be over u als individueel persoon bezit.

In dit kader wenst jegeboortelijst.be uw aandacht er overigens uitdrukkelijk op te vestigen dat het volgens deze gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid niet is toegestaan voor bezoekers of derden om persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld 'harvesting') of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het handelsplatform van jegeboortelijst.be om.

2. Regels voor het registreren als Bezoeker en voor het plaatsen van geboortelijsten

2.1 Registreren en inloggen door bezoeker

2.1.1 De Bezoeker van de Website kan zich als adverteerder (de "Adverteerder") registreren door het online registratieformulier in te vullen (de "geboortelijst"). De Bezoeker kan zijn geboortelijst te allen tijde wijzigen en van de Website verwijderen.

2.1.2 Elke Bezoeker dient zijn persoonsgegevens correct en oprecht in te vullen en staat bijgevolg in voor de volledigheid en juistheid van die gegevens. De Bezoeker dient zijn geboortelijst dus zelf actueel te houden. Jegeboortelijst.be behoudt steeds het recht een lijst te deactiveren indien er een vermoeden is van identiteitsfraude of oneerlijke praktijken door een bezoeker die al dan niet een adverteerder is.

2.1.3 De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn e-mailadres voor login en wachtwoord. Deze gegevens mogen niet met derden gedeeld of op een andere manier aan hen ter beschikking worden gesteld.

2.1.4 Bij het aanmaken van een geboortelijst is het niet toegestaan om meerdere geboortelijsten te creëren die hoofdzakelijk tot doel hebben dat de Bezoeker zich als een andere Bezoeker op de Website zou kunnen voordoen of dat de Bezoeker door middel van deze pagina's dezelfde geboortelijst en/of te schenken producten meerdere malen als Adverteerder op de Website zou kunnen plaatsen. Het is eveneens niet toegestaan om een Adverteerdernaam te gebruiken die een URL (of een gedeelte daarvan) of een e-mailadres bevat.

2.2 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van advertenties tussen jegeboortelijst.be en Adverteerder

2.2.1 De Bezoeker kan op de Website een geboortelijst van Adverteerders bekijken en daarop reageren.

2.2.2 Via de website voor beheer kan de Adverteerder een geboortelijst opstellen en dze vervolgens via de Website delen met andere bezoekers. Na het plaatsen van de geboortelijst kan de Adverteerder deze geboortelijst te allen tijde wijzigen. Het plaatsen van geboortelijsten is in beginsel gratis, maar kan in andere gevallen, wanneer de Adverteerder hiervoor opteert, betalend zijn. Deze gevallen worden verder in deze AV besproken.

2.2.3 Door het plaatsen van een geboortelijst komt de overeenkomst voor het plaatsen van geboortelijsten tussen jegeboortelijst.be en de Adverteerder tot stand bij gratis geboortelijsten. Bij betalende geboortelijsten ontstaat de overeenkomst zoals beschreven is verder in deze AV.

2.2.4 Geboortelijsten blijven in beginsel 12 maanden op de Website staan, mits aan de gebruiksvoorwaarden is voldaan en Adverteerders hun geboortelijsten niet zelf hebben verwijderd.

2.2.5 Geboortelijsten dienen na aan- of verkoop van alle betrokken producten of diensten door de Adverteerder te worden verwijderd. Door het verwijderen van de geboortelijst of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten komt de overeenkomstige overeenkomst ten einde.

2.2.6 jegeboortelijst.be bewaart alle gegevens van iedere overeenkomst gedurende 12 maanden na verwijdering van de betrokken geboortelijst, zolang de geboortelijst van de Adverteerder niet verwijderd is. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de gegevens inzake de overeenkomst zoals beschreven is in ons Privacybeleid.

2.3 Algemene regels voor het plaatsen van een geboortelijst op de Website

2.3.1 geboortelijsten die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien geboortelijsten niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door jegeboortelijst.be verwijderd worden:

a. Opmaak geboortelijst:

i. Na het plaatsen van zijn geboortelijst kan de adverteerder de gegevens te allen tijde wijzigen.
ii. In geboortelijsten mogen enkel legale producten aangeboden worden.
iii. De titel en de tekst van geboortelijsten dienen in het Nederlands op jegeboortelijst.be geplaatst te worden (of iii. De titel en de tekst van producten in de geboortelijst mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
iv. Het is niet toegestaan om foto's bij geboortelijsten te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.

b. Niet toegestane inhoud voor geboortelijsten:

i. Het is niet toegestaan in geboortelijsten een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in de betrokken geboortelijst worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
ii. Het is niet toegestaan geboortelijsten en/of producten/diensten te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
iii.Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

2.3.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

2.4 Toegestaan gebruik

2.4.1 Het is niet toegestaan gratis geboortelijsten op te stellen voor commerciële doeleinden of met het oog op verkopen en/of voor winstdoeleinden.

2.4.2 Het is niet toegestaan gartis geboortelijsten aan te maken als organisatie of vereniging. Het is derhalve enkel toegestaan gratis geboortelijsten aan te maken als particulier. Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden, mits expliciete toelating van jegeboortelijst.be.

2.6 Regels inzake prijs- of betaalmethoden in geboortelijsten

2.6.1 Jegeboortelijst.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten inzake prijzen van producten of misgelopen betalingen. Jegeboortelijst.be faciliteert enkel het aanbieden van een geboortelijst en verstrekken van betalingsgegevens van de adverteerder met het oog op een vlotte schenking van cadeaus.

3 Rechten en plichten

3.1 De bezoeker

3.1.1 De Bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten"),

3.1.2 De Bezoeker verleent:

a. aan jegeboortelijst.be een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de dienst en die van derden. jegeboortelijst.be behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van geboortelijsten, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en
b. aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de dienst.

3.1.3 Indien jegeboortelijst.be of de Bezoeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

3.1.4 De Bezoeker mag geen producten of diensten in de geboortelijsten op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:

a. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op:

i. de auteursrechten van een derde, zoals het aanbieden van door een derde ontwikkelde software of door een derde gemaakte muziekwerken, foto's of schilderijen zonder toestemming van die derde;
ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een kledingstuk waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of
iii.de modelrechten van een derde, zoals het aanbieden van een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die derde;

of

b. in de titel en/of de tekst van een geboortelijsten bijvoorbeeld slechts:

i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in de geboortelijst daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of
ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in de geboortelijsten aangeboden worden;

of

c. in de titel van geboortelijsten de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten. In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten.

3.1.5 Niets wat in de gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de Bezoeker in het kader van zijn gebruik van de dienst uit te breiden.

3.2 jegeboortelijst.be

3.2.1 Met uitzondering van de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website gepubliceerd wordt, houden jegeboortelijst.be en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de dienst.

3.2.2 jegeboortelijst.be verleent aan de Bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de dienst.

3.2.3 jegeboortelijst.be en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder het recht om al dan niet substantiële delen van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

jegeboortelijst.be is de eigenaar of de licentiehouder van elk recht, elke titel en elk belang in en met betrekking tot haar applicatie en website, waaronder begrepen alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot oneerlijke mededinging en alle andere eigendomsrechten, waaronder alle aanvragen, hernieuwingen, verlengingen daarvan en daarop toepasselijke herstelprocedures.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website en de applicatie

4.2 Het is bijvoorbeeld niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van geboortelijsten, te publiceren:

i. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
ii. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
iii.die (seksueel) intimiderend is;
iv. die onjuist, misleidend en onvolledig is;
v. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
vi. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
vii.waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
viii.die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
ix. die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
x. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van jegeboortelijst.be, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
xi. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
xii.waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van jegeboortelijst.be, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden;
xiii.die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving; en
xiv. waarmee jegeboortelijst.be het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

4.3 De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld worden aan het publiek, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of verspreiding naar vrienden en familie met het oog op persoonlijk en/of privaat gebruik.

4.4 De Bezoeker mag geen substantiële delen van de inhoud van de databank met geboortelijsten opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met geboortelijsten herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van jegeboortelijst.be is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.5 Het is niet toegestaan de volgende handelingen of ingrepen met betrekking tot de applicatie te verrichten:

i. het wijzigen, het aanpassen, het vertalen, het creëren van afgeleide werken, het uiteen halen, het nabouwen (door 'reverse-engineering'), het demonteren of het op welke andere wijze dan ook proberen achterhalen van de broncode van de applicatie;
ii. het wijzigen, het kopiëren, het publiceren, het in licentie geven, het verkopen of het op welke andere wijze dan ook commercialiseren van de applicatie of van iedere informatie in verband met of software verbonden aan de applicatie;
iii.het verhuren, het in lease geven of het op welke andere wijze dan ook overdragen van rechten op de applicatie;
iv. het verwijderen, het onduidelijk maken of aanpassen van de meldingen door jegeboortelijst.be inzake haar auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten aangebracht op, vervat in of in combinatie met de applicatie; en
v. het gebruiken van de applicatie op een wijze die de Website op welke manier dan ook kan aantasten of het gebruik of genot van de Website door welke partij dan ook kan verstoren.

4.6 De applicatie dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

4.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan om louter commerciële boodschappen weer te geven op de Website, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van jegeboortelijst.be is verkregen of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.8 De Bezoeker mag de inhoud van de Website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

5. Misbruik van de Website en de applicatie en de gevolgen hiervan

5.1 Via de knop ‘contact’ kunt u ons te allen tijde een melding sturen betreffende misbruik van de Website, bijvoorbeeld indien er op de Website inhoud gepubliceerd is die niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorwaarden. U dient dan de volgende gegevens op het meldingsformulier aan te geven:

a. de reden van uw melding, samen met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde misbruik;
b. de link naar de betrokken geboortelijst; en
c. een verduidelijking dat de betrokken inhoud inbreuk maakt op uw privacy of enige andere rechten, en dat u over deze rechten beschikt.

5.2 jegeboortelijst.be kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer - maar niet hiertoe beperkt - de volgende maatregelen nemen:

a. de door de betrokken Bezoeker geplaatste inhoud verwijderen, zoals zijn geboortelijst.
b. het gebruik van de dienst, waaronder de toegang tot de Website of bepaalde functionaliteiten ervan, ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen;
c. het gebruik van de applicatie ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen; en
d. de persoonsgegevens van de betrokken Bezoeker aan bepaalde derden, zoals beschreven in het Wetboek van Economisch Recht, verstrekken.

5.3 jegeboortelijst.be behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

5.4 Doordat jegeboortelijst.be een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website wordt geplaatst.

jegeboortelijst.be is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen Bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten jegeboortelijst.be om.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beperking aansprakelijkheid jegeboortelijst.be

6.1.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit jegeboortelijst.be iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door:

a. het gebruik van de dienst;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
c. onjuiste informatie op de Website;
d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website;
e. wijzigingen in de dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of
f. het gebruik van de applicatie.

6.1.2 jegeboortelijst.be is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de dienst of van de applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

6.1.3 Indien jegeboortelijst.be om welke reden dan ook voor de in de vorige punten bepaalde schade aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van een Bezoeker beperkt tot maximaal:

a. het totaalbedrag van de vergoedingen (transactiekosten) die de Bezoeker aan jegeboortelijst.be betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is. M.a.w. voor gratis te gebruiken geboortelijsten bedraagt dit maximaal bedrag €O.

6.1.4 De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Bezoeker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

6.1.5 jegeboortelijst.be is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat jegeboortelijst.be niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in geboortelijsten of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar Bezoekers.

6.2 Wij geven geen garanties

6.2.1 jegeboortelijst.be kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders in een geboortelijst op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker.

6.2.2 Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent jegeboortelijst.be daarom geen garantie over:

a. de juistheid en nauwkeurigheid van de producten, geboortelijsten of andere berichten en gegevens;
b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
c. de bevoegdheid van Adverteerders om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; en
d. het vermogen van Bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.

6.2.3 jegeboortelijst.be verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de dienst.

6.3 Wijzigingen van de Website, de dienst en de applicatie van jegeboortelijst.be

6.3.1 jegeboortelijst.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen.

6.3.2 jegeboortelijst.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

6.3.3 jegeboortelijst.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de applicatie of delen ervan te kunnen wijzigen of beëindigen.

6.4 Websites en diensten van derden

6.4.1 De Website, de dienst of de applicatie kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door jegeboortelijst.be (bijvoorbeeld Google Maps API).

jegeboortelijst.be heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

In geval u gebruik maakt van de dienst of applicatie waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de gebruiksvoorwaarden van Google.

6.4.3 Door het gebruiken van de Website, de dienst of de applicatie vrijwaart u jegeboortelijst.be uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website, de dienst of de applicatie of die daarin verwerkt zijn.

De Bezoeker vrijwaart jegeboortelijst.be dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een geboortelijst; en
b. het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

7. Klachtenregeling

7.1 In geval van klachten over de werking van de dienst kan de Bezoeker jegeboortelijst.be via het contactformulier. Klachten dienen door de Bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 4 weken, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de dienst, aan jegeboortelijst.be meegedeeld te worden.

7.2 Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier.

7.3 Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door jegeboortelijst.be bevestigd worden en zal u binnen tien werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

II. Privacybeleid

Algemeen

1. De vennoootschap EPM solutions BVBA et maatschappelijke zetel te Lamskroon 12, 2390 Oostmalle is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.

2. De verwerking van uw gegevens houdt in dat jeGeboortelijst.be u kan contacteren in de toekomst voor acties, als dan niet in samenwerking met één of meerdere van onze partners. Uw gegevens worden niet zonder meer doorgegeven of doorverkocht. U hebt steeds het recht aan te geven dat u (kostenloos) geen verdere berichtgeving van ons wil ontvangen. U hebt ook steeds het recht om uw eigen gegevens op te vragen. Dit is mogelijk indien uw geboortelijst nog actief is via uw administratiepagina. Nadien kan u deze gegevens opvragen, mits een schrijven naar bovenstaand adres waarbij u een kopie van uw identiteitskaart dient te voorzien om u te legitimeren.

3. Het doel van het collecteren en verwerken van uw gegevens, is van een commerciële aard. Omwille van het feit dat jeGeboortelijst.be gratis (of goedkope) dienstverlening wil voorzien, is het is het noodzakelijk de kosten voor de gebruiker te drukken d.m.v. het genereren van andere inkomstenstromen.